Infrastruktur

En god og effektiv infrastruktur er en forudsætning for, at samfundet kan udvikle sig. Især lufthavne spiller en central rolle, men både mht. udbygningen af Ilulissat og eventuel etablering af nye regionale flyvepladser afventer beslutningen på Inatsisartuts forårssamling 2016. Kommunal sektorplan for veje og trafik er under udarbejdelse.

I Qaasuitsup Kommunia spiller infrastrukturen en særlig vigtig rolle. Lufthavne og gode havneanlæg er en forudsætning for den fortsatte vækst og en god og sikker forsyning i kommunen. De nødvendige infrastrukturelle investeringer vi står overfor, er simpelthen en forudsætning for kommunens udvikling i fremtiden.

En større international lufthavn vil have en meget stor betydning for hele kommunen. Både i form af en øget turisme, nye erhvervsmuligheder, øget bosætning og nye skatteindtægter.

På Inatsisartuts efterårssamlingen 2015 er der taget principbeslutning om, at der skal anlægges en international lufthavn i Ilulissat med en landingsbane på 2.200 m. Flere turister til Grønland og billigere rejser internt i Grønland er målet for den politiske aftale om udvidelser og nyanlæg af lufthavne.

Som del af principbeslutningen blev det vedtaget, at Naalakkersuisut skal undersøge muligheden for at der anlægges regionale lufthavne - med grusbaner - i Kangaatsiaq, Qasigiannguit og Qeqertarsuaq, for at hæve regulariteten og transportsikkerheden til disse tre byer. Udbygningen vil få betydning for samfærdsel mellem byerne i hele kommunen.

Infrastrukturændringer og især ændringer i lufthavnsstrukturen vil ændre transportmiddelvalg og den måde vi rejser på og vil medføre besparelser i rejsetid og udgifter.

Udbygning af lufthavne giver meget gode betingelser for at udvikle turismen – både i Ilulissat og de øvrige byer. For at understøtte mulighederne skal der udarbejdes en erhvervsudviklingsplan for hele kommunen ud fra Naalakkersuisuts planer om udvidelse af llulissat lufthavn.

Lufthavnsudvidelsen vil støtte op om flere af de igangværende projekter som Isfjordcenteret, Ilimanaq-projektet, udbygning af Eqi og mange flere. Projektet vil give behov for udbygning af den øvrige infrastruktur i og omkring Ilulissat. Samtidig vil der være et stort udviklingspotentiale for byudvidelse mellem Ilulissat og lufthavnen

Der er allerede igangsat planlægning for en helhedsorienteret udvikling for Nordre næs og de øvrige områder mellem ilulissat og lufthavnen, udvidelsen af lufthavnen, samt områderne nord for ved Bredebugt.

I den kommende revision af kommuneplanen skal der indgå en konkretisering af denne Helhedsplan, samt den indledende planlægning for placering af regionale lufthavne i Kangaatsiaq, Qasigiannguit og Qeqertarsuaq og udbygning af infrastruktur i tilknytning til disse.

Skal vi have en øget eksport af vores forskellige produkter er der helt nødvendigt med investeringer i nye havneanlæg.

Hvert år får kommunen besøg af mange store krydstogtskibe og de faciliteter vi kan tilbyde de mange turister lever ikke op til de standarder og forventninger, de kommer med. Nye havneanlæg og god infrastruktur er vigtige for den fortsatte udvikling af krydstogtsturismen.

I fremtiden skal vi være gode til at finde enkle, langsigtede byudviklingsstrategier, der sikrer en effektiv og rationel udnyttelse af både ny og eksisterende infrastruktur i Qaasuitsup Kommunia. Det skal sikres gennem udarbejdelse af en kommunal sektorplan for veje og trafik, der kan være med til at koordinere indsatsen.

Flere steder i kommunnen, som f.eks. i Uumannaq, kan bølgebrydere være med til markant at forbedre de lokale forhold for jollefiskere. Sådanne løsninger skal overvejes generelt de steder, hvor der er tilsvarende behov.

Kloakering, vandforsyning og veje er nemlig dyrt og når det først ligger der, er det endnu dyrere at fjerne igen. God planlægning skal være med til at sikre den billigste og bedst mulige infrastruktur i vores byer og bygder.

Den måde vi indretter vores byer og bygder på har også betydning for, om vi er aktive og bevæger os i dagligdagen. Der skal gode (børne-)sikre veje og stier til og fra skole så børnene selv kan gå til og fra skole.

Gode rekreative muligheder tæt på eller i nærheden af boligområderne – legepladser, skispor, bænke – er afgørende for om borgerne er aktive i fritiden.

Tilgængelighed skal tænkes ind i udformningen af de fysiske omgivelser i både byer og bygder.

De handicappede, ældre borgere m.fl. skal have bedre vilkår og mulighed for at bevæge sig i byen. I forbindelse med byggeri af ældreboliger, kollegieboliger etc – kan der med fordel indtænkes tilgængelighedshensyn fra starten.

I kommunens bygninger, kommunekontorer, skoler, forsamlingshuse m.m. skal øgede krav om tilgængelighed og hensyn til handicappede og ældre være en selvfølge. Kommunen kan på den måde gå forrest og vise et godt eksempel.

De løsninger, vi finder frem til, skal være bæredygtige på sigt og udnytte det forhold, at vi er en storkommune med de nye muligheder, det nu engang giver os.

I Qaasuitsup Kommunia er der fokus på en forsvarlig og bæredygtig affaldshåndtering. Nytænkning og innovation bliver vigtige elementer i den fremtidige handlingsplan for forsvarlig håndtering af affald i kommunen.

Klimaforandringerne giver os en række nye udfordringer i kommunen. Særligt vores veje er sårbare for en vigende permafrost og skaber mange problemer. Qaasuitsup Kommunia deltager i et internationalt forskningsprojekt med fokus på permafrost og nye løsninger i forhold til veje og infrastruktur i områder med permafrost.

Kommunen vil i fremtiden arbejde aktivt på at udvikle sådanne samarbejder om udviklingsprojekter, der kan være med til at løse de problemstillinger kommunen står i. Ny viden og forskning er en forudsætning for holdbare løsninger.